Vedtægter

Grundejerforeningen VINGOLF
Holløselund 5 MAJ 1996

Vedtægter

§1 Grundejerforeningen “Vingolf” ‘s område er matr.nr. 12aa m.fl., 16a1 m.fl.,11 cf m.fl. Holløselund by, Vejby sogn og samtlige parceller, der udstykkes herfra. Dens hjemsted er Helsinge kommune.

§2 Grundejerforeningen er stiftet i henhold til servitutter, der lyses på ovennævnte Matr.numre og har til formål l overensstemmelse med nævnte servitutter at varetage medlemmemes fælles grundejerinteresser såvel indadtil som udadtil, herunder forestå administration og vedligeholdelse af veje og rabatter samt renholdelse af veje m.v.

§3 Foreningen er upolitisk og kan ved en generalforsamlings vedtagelse tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i Holløselund, ligesom foreningen efter generalforsamlingsbeslutning kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af parceller, der er udstykket af ovennævnte matr.numre. Andre grundejere end nævnte kan ved almindelig generalforsamlingsbeslutning optages som medlemmer på vilkår, som fastsættes af generalforsamlingen.

Ophører et medlem at være ejer af en af omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og nye medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue. Til dækning af administrationsomkostninger m.v. betales af nye ejer ved indtræden et ejerskiftegebyr, svarende til det pågældende års kontingent inkl. bidraget til vejfonden.

Såvel den tidligere som den nye ejer hæfter overfor foreningen for eventuelle restancer pr. overtagelsesdagen, og den tidligere ejer hæfter tillige solidarisk med den nye ejer, indtil ejerskiftet er anmeldt overfor foreningens kasserer.

§4 Meddelelse om ejerskifte skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningens kasserer.

Bopælsforandringer skal ligeledes meddeles senest 14 dage efter flytning.

§5 Medlemmerne er pligtige at respektere de på parcellerne hvilende servitutter m.v. og at overholde foreningens ordensbestemmelser, der fastsættes af generalforsamlingen.

Undlader et medlem at opfylde sine forpligtelser ifølge servitutter og ordensbestemmelser, kan foreningens bestyrelse på det pågældende medlems bekostning træffe de nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af forpligtelserne.

§6 Medlemmeme er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet de i § 2 omtalte servitutter samt i sådanne deklarationer og servitutter, som i forbindelse med udstykning, grundmodning eller bebyggelse med eller uden pant, måtte blive krævet pålagt af det offentlige eller andre. Grundejerforeningen udøver påtaleret i det omfang, den er tillagt foreningen i servitutterne af Vejby-Tibirke (nu Helsinge) kommunes vedtægter samt af generalforsamlingen.

§7 Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling.
Kontingentet betales årligt forud og skal være betalt inden den 1. marts. Kontingentrestancer og andre medlemmerne pålagte bidrag medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelle i forbindelse med opkrævning påløbne omkostninger behørigt er indbetalt.

§8 For dispositioner foretaget af bestyrelsen indenfor den bestyrelsen ved nærværende vedtægt givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk een for alle og alle for een, dog højst med 1000 kr. for hver parcel.

§9 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen udvælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Derudover skal der vælges 2 suppleanter samt 2 revisorer.

Der afgår på skift 2 og 3 medlemmer hvert år. l lige år afgår formand og sekretær. I ulige år afgår næstformand, kasserer og 1 medlem. Suppleanter og revisorer afgår ligeledes på skift således, at der hvert år afgår 1 suppleant og 1 revisor. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der tages referat fra hvert møde. Referatet udsendes senest 1 måned efter mødets afholdelse.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af sagfører, landinspektør, arkitekt og ingeniør.

Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for, at der vedrørende anlægsarbejder udarbejdes skitseprojekt og detailprojekt, ligesom bestyrelsen bemyndiges til at indhente tilbud på de pågældende anlægsarbejder, hvorimod tilbud forinden accept skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Endvidere tilkommer det bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til anlæg af fælles tekniske anlæg og vedligeholdelse af private veje og rabatter, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, efter generalforsamlingsbeslutning ydes formanden og kassereren et passende honorar.

§10 Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmerne udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.

Denne råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer.

§11 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt eller, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formand eller næstformand.

Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndlggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg supplere sig ved 1. suppleanten.

§12 Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden godkendte udgifter. Kassereren fører kassebog samt en medlemsfortegnelse.

Kassebeholdningen skal anbringes i bank eller andet pengeinstitut, i obligationer, bankaktier i forbindelse med konto og være således klausuleret, at der kun kan disponeres over beholdningen i forbindelse med formanden.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 500,- .

Foreningens regnskab er fra 1/1 til 31/12.

Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 1. marts.

§13 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægter.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlinger ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være et bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen medmindre, det ikke har været muligt at vælge en anden.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner, der vil være at behandle
på generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmeme ønskes behandlet af generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest d. 15. Februar

Forslagsstillere skal være til stede (evt. repræsenteret ved fuldmagt) på generalforsamlingen og motivere deres forslag. l modsat fald kan forslaget ikke behandles.

§14 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, nâr bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt eller, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmer, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§15 For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
    3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  3. Fastsættelse af kontingent.
  4. Eventuelle forslag.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. § 9.
  6. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, jfr. § 9.
  7. Valg af 1 revisor, jfr. § 9.
  8. Eventuelt.

§16 Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når blot 1 medlem kræver det. Hver parcel giver 1 stemme. Dog har ejere af flere parceller højst 2 stemmer. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt, dog må ingen møde ved fuldmagt fra mere end 1 andet medlem.

Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der, uden hensyn til de mødendes antal, kan tagesgyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§17 Der tages referat fra generalforsamlingen, og referatet underskrives af dirigenten og referenten, hvorefter referatet udsendes til medlemmerne.

§18 De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger er gældende for medlemmerne. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmeme er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de af dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig økonomisk eller anden art, ligesom foreningen, uanset sagsanlæg eller senere appel, skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 11.10.67.

Ændringer til §§ 1, 2, 12 er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 31.3.79.

Ændringer til §§ 9, 12, 13, 15, 17 er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d.25.5.86.

Ændringer til §§ 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 16 er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 27.5.96