Vedtægter

Grundejerforeningen Vingolf

Holløselund 1. august 2022

Vedtægter

§1Stk. 1 Grundejerforeningen “Vingolf” ‘s område er matr.nr. 12aa m.fl., 16a1 m.fl.,11 cf m.fl. Holløselund by, Vejby sogn og samtlige parceller, der udstykkes herfra. Dens hjemsted er Gribskov kommune.

§2

Stk. 1 Grundejerforeningen er stiftet i henhold til servitutter, der lyses på ovennævnte matr.nr. og har til formål i overensstemmelse med nævnte servitutter at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser såvel indadtil som udadtil, herunder forestå administration, og vedligeholdelse af veje, rabatter, dræn samt andre fælles opgaver.

§3
Stk. 1 Foreningen er upolitisk og kan ved en generalforsamlings vedtagelse tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i Holløselund, ligesom foreningen efter generalforsamlingsbeslutning kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

Stk. 2 Som medlemmer skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af parceller, der er udstykket af de i §1 nævnte matr.nr. Andre grundejere kan ved almindelig generalforsamlingsbeslutning optages som medlemmer på vilkår, som fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 3 Ophører et medlem at være ejer af en parcel, jf. Stk. 2., bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af foreningens formue.

Stk. 4 Medlemspligten for ejere af parceller omfattet af §1 indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og nye medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue. Til dækning af administrationsomkostninger m.v. betales af ny ejer ved indtræden et ejerskiftegebyr, svarende til det pågældende års kontingent.

Stk. 5 Såvel den tidligere som den nye ejer hæfter over for foreningen for eventuelle restancer pr. overtagelsesdagen, og den tidligere ejer hæfter tillige solidarisk med den nye ejer, indtil ejerskiftet er anmeldt over for foreningens kasserer.

§4
Stk. 1 Meddelelse om ejerskifte skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningens kasserer.

Stk. 2 Foreningens medlemmer skal meddele adresseændringer til kasseren senest 14 dage efter flytning. En grundejer er forpligtet til at sørge for, at foreningen til enhver tid har grundejerens gældende e-mailadresse.

§5

Stk. 1 Medlemmerne skal respektere de på parcellerne hvilende servitutter m.v. og overholde foreningens ordensbestemmelser, der fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2 Undlader et medlem at opfylde sine forpligtelser ifølge servitutter og ordensbestemmelser, kan foreningens bestyrelse på det pågældende medlems bekostning træffe de nødvendige foranstaltninger til at genoprette disse forpligtelser.

§6

Stk. 1 Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet de i § 2 omtalte servitutter samt i sådanne deklarationer og servitutter, som i forbindelse med udstykning, grundmodning eller bebyggelse med eller uden pant, måtte blive krævet pålagt af det offentlige eller andre.

§7

Stk. 1 Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales årligt forud og skal være betalt inden den 1. april.

Stk. 2 Kontingentrestancer og andre pålagte bidrag medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og øvrige omkostninger er indbetalt.

§8

Stk. 1 Medlemmer hæfter solidarisk for dispositioner foretaget af bestyrelsen i henhold til bemyndigelse i vedtægter eller efter særlig bemyndigelse fra generalforsamlingen. Medlemmer hæfter dog højst med 1000 kr. pr. parcel.

§9

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vælger formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem. Derudover skal der vælges 2 suppleanter samt 2 revisorer.

Stk. 2 Der afgår på skift 2 og 3 medlemmer hvert år. l lige år afgår formand og sekretær. I ulige år afgår næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Suppleanter og revisorer afgår ligeledes på skift således, at der hvert år afgår 1 suppleant og 1 revisor. Genvalg kan finde sted. Formand og en yderligere fra bestyrelsen er medlem af trappelauget.

Stk. 3 Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, efter generalforsamlingsbeslutning ydes formanden og kassereren et passende honorar.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der tages referat fra hvert møde. Referatet gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 1 måned efter mødets afholdelse.

Stk. 5 Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere eksperter, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. advokat, landinspektør, entreprenør og ingeniør.

Stk. 6 Det påhviler bestyrelsen løbende at drage omsorg for ejerforeningens område. Bestyrelsen kan inden for det af generalforsamlingen godkendte budget træffe bindende beslutninger, der vedrører opfyldelsen af grundejerforeningens formål, jf § 2. Arbejder, der ikke fremgår af det af generalforsamlingen godkendte budget, og som andrager mere end 50 % af foreningens årlige kontingentindtægter, kan først udføres efter godkendelse af generalforsamlingen.

§10

Stk. 1 Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmerne uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Denne råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

§11

Stk. 1 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt eller, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formand eller næstformand.

Stk. 3 Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Stk. 4 Såfremt et bestyrelsesmedlem træder ud af foreningen, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg supplere sig ved 1. suppleanten.

§12

Stk. 1 Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden godkendte udgifter. Kassereren fører kassebog samt en medlemsfortegnelse. Kassebeholdningen skal anbringes i bank. Såfremt foreningens midler ønskes investeret i værdipapirer skal bestyrelsen indhente accept af generalforsamlingen. Kassereren kan disponere over foreningens midler efter aftale med formanden.

Stk. 2 Foreningens regnskab er fra 1/1 til 31/12. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 1. april.

§13

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægter.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Medlemmerne skal indkaldes ved e-mail eller brev med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlinger og møder indkaldes af bestyrelsen.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner, der vil være at behandle på generalforsamlingen.

Stk. 2 Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet af generalforsamlingen eller på møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest d. 1. april.

Forslagsstillere skal være til stede (evt. repræsenteret ved fuldmagt) på generalforsamlingen og motivere deres forslag. l modsat fald kan forslaget ikke behandles.

Stk. 3 Generalforsamlinger ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være et bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen medmindre, det ikke har været muligt at vælge en anden.

§14

Stk. 1 For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Godkendelse af budget

6. Eventuelle forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. § 9.

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, jfr. § 9.

9. Valg af 1 revisor, jfr. § 9.

10. Eventuelt.

§15

Stk. 1 Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt flertal. Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når blot 1 medlem kræver det. Hver parcel giver 1 stemme. Dog har ejere af flere parceller højst 2 stemmer. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt, dog må ingen møde ved fuldmagt fra mere end 1 andet medlem.

Stk. 2 Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der, uden hensyn til de mødendes antal, kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§16

Stk. 1 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt eller, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Stk. 3 Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmer, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§17

Stk. 1 Der tages referat fra generalforsamlingen, og referatet underskrives af dirigenten og referenten, hvorefter referatet udsendes til medlemmerne samt lægges på foreningens hjemmeside.

§18

Stk. 1 De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger er gældende for medlemmerne. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 11.10.1967.

Ændringer til §§ 1, 2, 12 er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 31.3.1979.

Ændringer til §§ 9, 12, 13, 15, 17 er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d.25.5.1986.

Ændringer til §§ 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 16 er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 27.5.1996

Ændringer til §§ 1-18 er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29.5.2022