Trappe historik

Historisk overblik over:
Trappelauget ”HOLLØSELUND” (Trappen ved Campingvej)

1966 Udstykning af Vingolf er en realitet.
I forbindelse med udstykningen er der ikke taget højde for adgang til stranden, men
i højre side af Kerrn-Jespersens ejendom Kystvej 21 findes en privat trappe, som
på aftalebassis må benyttes via adgang over Kerrn-Jespersens grund Kystvej 21.
Der er dog planlagt stisystem i forlængelse af Campingvej mellem Kystvej 19 og 21
Den ene halvdel (matr.nr. 1da) af stien ejes af grundejerforeningen Lundehøj.
Den anden halvdel (matr.nr. 7b) ejes af fru Ellen Monrad.
Stisystemet blev aldrig anlagt.

1972 Overenskomst mellem grundejerforeningerne: Holløselund, Lundehøj, Gadeland
og Vingolf bliver udarbejdet og underskrevet.
Gadeland og Vingolf indbetaler hver kr. 1.500 og er dermed medejere af trappen
og forpligtiger sig til at medvirke til vedligeholdelse af trappen.
Hvert år fastsættes et a`conto beløb pr. medlem.
For året 1973 var beløbet kr.25,- pr. medlem, dog således at Lundehøj kun
medregnes med halvdelen af deres medlemsantal.

1978 Kommunens trappe Kystvej 5-7 forsvandt efter et voldsomt skred.
En løbende erosion af skrænten har indtil nu umuliggjort opsætning af en ny
offentlig trappe.

1980 Endeligt skøde udarbejdes på matr.nr. 7 bi af Holløse by, Vejby. Herved er
ejerforholdet overdraget til Trappelauget ”Holløselund”.

1988 Vedtægter udarbejdes, og godkendes af de fire grundejerforeninger. Formål er at
eje og bestyre vej- og udsigtsareal samt trappe på parcel med matr. Nr 7 bi af
Holløse by, Vejby, samt sørge for passende adgangsforhold til stranden for
medlemmer af de 4 grundejerforeninger, der er tilsluttet trappelauget.

1988 Skræntfodsikring udføres (kr.22.000).

1990 Ekstraordinær kystsikring udføres (kr.18.000)

1992 Eksisterende trappe er udført i 1992 med støtte fra Landliggersammenslutningen samt extra tilskud fra grundejerforeningerne: Lundehøj – Holløselund – Gadeland – Vingolf. Trappen er opført i en konstruktion med underliggende jernbaneskinner.
Arbejdet er udført af Skrænt & Kystsikring aps. v/Henning Hald Pedersen,
Hundested. Med løbende vedligeholdelse forventes det, at trappen holder mange år.

2004 Da særlige regler gælder, for trappe med 200 trin, tegnes forsikring for
Trappelaugets ansvarsdækning den 1.august.

2006 Overenskomst underskrives mellem Trappelauget og Helsinge Kommune
vedrørende istandsættelse og vedligeholdelse af matr. nr. 7bi, Holløse by, Vejby.
Aftalen gælder trappe og udsigtsareal (bjørneklobekæmpelse).

2008 Gribskov Kommune opsiger vedligeholdelsesaftale med virkning pr. 1.juli 2009

2009 På Trappelaugets ordinære genralforsamling d. 24.maj 2009 var der enighed om at
tage Kommunens opsigelse til efterretning og tage skridt til at lukke for offentlig
adgang til grunden og trappen, således at der kun er adgang for medlemmer af
Trappelauget.

2010 Gitterlåge opsættes og aflåses i september mdr. efter afholdt nøglesalg
til Trappelaugets medlemmer.

2011 Marts: Gribskov Kommune varsler et påbud om fjernelse af låge.
Trappelauget kan ikke anerkende, at Kommunen har hjemmel til at kræve låge
fjernet. I henhold til svar fra Borgmester Jan Ferdinansen og formand for Teknisk Udvalg
Bo Jul Nielsen, er det rigtigt, at der ikke kan gives påbud, men Kommunen vil
fremkomme med et oplæg til forhandling om genåbning af trappen mod, at der vil
blive indgået en ny vedligeholdelsesaftale svarende til tidligere aftale.
Kommunen vil i denne forbindelse undersøge muligheden for etablering af trappe
på arealet Kystvej 5-7, der ejes af kommunen.
Nov.: Sagen om genåbning af strandtrappen har været behandlet på Teknisk
udvalgsmøde d. 2. nov. 2011. Udvalget besluttede at afslutte sagen uden at give
påbud om åbning af trappen.

2012 April. Endnu er der ikke modtaget tilsagn om genforhandling af vedligeholdelsesaftale, ej heller tilsagn om etablering af trappe Kystvej 5-7.

Calle Haaning
Formand for
Trappelauget