Ordensbestemmelser

Grundejerforeningen VINGOLF
Holløselund 5 MAJ 1996

l tilslutning til den på foreningens parceller tinglyste deklaration af 1.4. l966 om parcellernes benyttelse m.m. fastsættes nedenstående ordensbestemmelser for parceller, veje og stier indenfor foreningens område.

 1. Medlemmerne er ifølge den på parcellerne tinglyste deklaration om medlemskab af grundejerforeningen mm. pligtige at overholde ordensbestemmelserne.
 2. Indenfor foreningens område må ikke foretages noget, der strider mod områdets karakter.
 3. Lastbiler og andre erhvervskøretøjer må ikke parkeres på vejene, bortset fra almindelig på- og aflæsning. Enhver anden parkering, som ikke er af kortere varighed, skal finde sted på parcellerne.
 4. På parceller, veje, græsrabatter og stier skal orden og renlighed overholdes.
  Veje, græsrabatter og stier må ikke benyttes til oplag af nogen art. Der må ikke foretages opgravninger i foreningens veje og stier, forinden bestyrelsens skriftlige tilladelse er indhentet.
 5. Medlemmerne er pligtige at udbedre de af dem forvoldte skader på veje og stier, herunder skader forvoldt af rodskud fra træer og andre planter på parcellen. Hvis skaden ikke er udbedret indenfor en af bestyrelsen fastsat frist, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for det pågældende medlems regning.
 6. Afbrænding af haveaffald skal ske i overensstemmelse med det til enhver tid gældende kommunale regulativ herom.
 7. Plæneklipning, brug af motoriserede save, flismaskiner, kantklippere og lignende, må i perioden fra 1. marts til 1. oktober ikke finde sted på søn- og helligdage efter kl. 12.00. Græsset incl. rabatter og stier skal slås mindst 2 gange om året, nemlig 1 gang i maj måned og 1 gang i september måned.
 8. Højeste hastighed for motorkørsel på foreningens veje og stier er fastsat til 30km/t
 9. Ved for sent indbetalt kontingent og for ikke rettidigt indbetalt for græsslåning
  opkræves et gebyr på kr. 100,-

Ovenstående er vedtaget på generalforsamlingen d. 11.10.1967 og ændringer på
generalforsamlinger i 1972, 1973, 1980, 1983, 1984, 1994 og 1996.